Oferta


Zakad Pielgnacyjno-Opiekuczy SANUS prowadzi opiek caodobow, obejmujc wiadczenia o charakterze pielgnacyjnym, opiekuczym i rehabilitacyjnym z uwzgldnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego dla pacjentw nie wymagajcych leczenia szpitalnego.

Do zakadu przyjmowani s pacjenci, ktrych stan nie wymaga staego nadzoru lekarskiego oraz hospitalizacji, natomiast konieczne s dugotrwae zabiegi pielgnacyjne.

ZPO "SANUS" zapewnia pacjentowi w cenie osobodnia, w zalenoci od stanu zdrowia, nastpujce wiadczenia:

a) Zdrowotne
pielgnacyjno-opiekucze (caodobowo)
Lecznicze (w formie okresowych konsultacji lekarskich )
Diagnostyczne (w zakresie niezbdnym do kontynuacji leczenia)
Rehabilitacji ruchowej - rehabilitacja oglna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu
zmniejszenia skutkw upoledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego

b) Zakwaterowanie i wyywienie (odpowiednie do stanu zdrowia)
- niadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, napoje bez ogranicze

c) Wypenienie czasu wolnego
- TV, video, ksiki, gazety, radio, gry, zabawy, spotkania okolicznociowe itp.

d) Opiek duszpastersk

Caodobow opiek zapewnia wykwalifikowany personel pielgniarski i opiekuczy a take osoby przyjazne ludziom starszym. Jest take moliwo skorzystania z dodatkowych odpatnych zabiegw rehabilitacyjnych oraz skorzystania z usug logopedy.